piektdiena, 2011. gada 29. aprīlis

Любить сложнее


Студентам было дано творческое задание – найти в литературе или в жизни какой-нибудь парадокс о любви и описать его. Из полученных материалов стало ясно, что некоторые студенты тематику любви заменили описанием ситуацией сексуального характера и никак не отразили чувства любви. Появились мысли, может, понятие «любовь» среди молодёжи отсутствует, и ему придаётся только сексуальное содержание? Какие взгляды у молодых людей на эти два понятия, и в конце концов, на взаимные отношений? Вот, какие ответы были получены в разговоре со студентами 1-го и 2-го курсов:
И.Л.: «Думаю, что понимание любви формируется в семье. А также представления о сексе должны формироваться в семье. Но у меня этого не было, так же как и у многих других, поскольку родители стеснялись об этом говорить. Поэтому эти знания пришли из общества, школы и СМИ.»
А. М.: «Мне кажется, что секс дополняет любовь. Секс является составной частью любви. Поэтому следует говорить «заниматься любовью», а не «заниматься сексом.»
В. Л.: «Любовь намного сложнее секса. Она требует от человека большего вложения. Между сексом и любовью нет знака равенства. Каждый человек желает определённую интимность, особых отношений с кем-либо. Но, если у человека в семье не было позитивного опыта, то он не умеет создавать духовную близость, и тогда интимность может быть неправильно истолкована. Тогда человеку может казаться, что секс – это единственное и главное выражение близости.»
Д. У.: «На эти два понятия можно посмотреть с двух разных аспектов: давать и брать. Если любовь больше связана с понятием «давать», то секс означает просто «брать». Поэтому хорошо, когда секс дополняет любовь, а не существует автономно от неё.»
Эти высказывания доказывают, что всё-таки молодые люди разграничивают понятия «любовь» и «секс». Хотя СМИ и часть общества стараются всё сексуализировать, не придавая любви как духовной ценности значение, всё-таки надежду вселяет высказывание молодого человека, что «любить – всё ещё модно».

Mīlēt ir sarežģītāk


Studentiem bija dots radošs uzdevums – atrast literatūrā vai pierakstīt kādu dzīvē novērotu paradoksu par mīlestību. No saņemtajiem materiāliem kļuva skaidrs, ka daži studenti mīlestības tematiku ir aizstājuši ar izteikti seksuāla rakstura situāciju aprakstīšanu, kur iztrūkst mīlestības jūtu atspoguļojums. Rodas pārdomas, vai jēdziens „mīlestība” jauniešu vidū nav noplicināts, piešķirot tam vienīgi seksuālu saturu? Kādi ir jauniešu uzskati par abu šo jēdzienu un, galu galā, arī cilvēku savstarpējām attiecībām? Lūk, kādas atziņas atklāja saruna ar jauniešiem no pirmā un otrā kursa:
I. L.: „Domāju, ka sapratne par mīlestību jauniešiem veidojas ģimenē. Arī par seksu pirmajam priekšstatam vajadzētu veidoties ģimenē. Tomēr arī man, tāpat kā daudziem, tas tā nebija - vecāki kautrējās par to runāt. Tāpēc šīs zināšanas nāca no sabiedrības, skolas un medijiem.”
A. M.: „Man šķiet, ka sekss papildina mīlestību. Tas ir kā mīlestības sastāvdaļa. Tāpēc jau mēdz teikt, ka cilvēki „mīlējas”, nevis „nodarbojas ar seksu”.”
V. L.: „Mīlestība ir daudz sarežģītāka par seksu. Tā prasa no cilvēka lielāku ieguldīšanos. Starp seksu un mīlestību noteikti nav liekama vienādības zīme. Katrs cilvēks vēlas zināmu intimitāti, īpašas attiecības ar kādu. Bet, kad cilvēkam trūkst pozitīvās pieredzes no ģimenes, un viņš neprot veidot garīgu tuvību, tad varētu rasties pārprasta intimitāte. Tad cilvēkam sekss varētu likties kā vienīgā un galvenā tuvības izpausme.”
D. U.: „Uz šiem jēdzieniem var paskatīties no došanas un ņemšanas aspekta. Ja mīlestība ir vairāk došana, tad vienkārši sekss – ņemšana. Tāpēc ir labi, ja sekss papildina mīlestību, nevis pastāv cilvēku attiecībās neatkarīgi no tās.”
Šīs atziņas liecina, ka jaunieši tomēr nošķir seksu un mīlestību. Lai gan pastāv nepārtraukti mediju un vienas sabiedrības daļas centieni visu seksualizēt, nepiešķirot mīlestībai kā garīgai vērtībai pienācīgu nozīmi, tomēr cerību vieš kāda jaunieša izteiktā frāze, ka „mīlēt vēl jo projām ir moderni”.

trešdiena, 2011. gada 27. aprīlis

Pavasara svētki angļu un vācu klubā


Kas bija pirmais – vista vai ola? Šo mūžseno dilemmu mēģināsim atrisināt apvienotajā angļu un vācu kluba tikšanās reizē 29. aprīlī plkst. 13.50. Aicinām līdzi ņemt nelielu „groziņu”. Gaidīsim Tevi!

Весенний праздник английского и немецкого клуба


Что было первым – яайцо или курица? Эту вечную дилемму попробуем решить на совместной встрече клубов английского и немецкого языков 29 апреля в 13.50 в SPPA. Желательно взять с собой небольшую «корзиночку». Будем ждать Тебя!

trešdiena, 2011. gada 20. aprīlis

Iznācis jaunais SPPA avīzes numurs


Ir iznācis jaunais SPPA interneta avīzes numurs, kurā varat iepazīties ar augstskolas aktualitātēm. Šajā numurā lasiet:

• „Manas takas Šveices Alpos”;
• „Oāze pilsētas centrā”;
• „Studentu padome pārmaiņu priekšā”;
• „Seškāju sinerģija”; u. c. rakstus.

Augstskolas avīze ir pieejama SPPA mājas lapas galvenajā lapā.
Jaunais avīzes numurs apskatāms arī šeit: http://sppa.lv/lv/materials/Avize_02_lat.pdf

Вышел новый номер газеты SPPA


Вышел новый номер интернет-газеты SPPA, из которой можно узнать новости вуза. В этом номере читайте:

• „Мои тропы в Швейцарских Альпах”;
• „Оазис в центре города”;
• „Студенческий совет на пути к переменам”;
• „Шестиногая синергия”; и др. статьи.

Газета доступна на домашней странице SPPA в рубрике «Новости».
Новый номер можно посмотреть также здесь: http://www.sppa.lv/ru/materials/Avize_02_rus.pdf

trešdiena, 2011. gada 13. aprīlis

Konkurss „Erudītākie speciālisti SPPA”


Vai zini, cik erudīts esi Tu vai Tavs studiju biedrs? Nē? Tad Tev ir lieliska iespēja to uzzināt, atnākot uz konkursu „Erudītākie speciālisti SPPA”. Laipni lūgti VISI mūsu studenti no VISĀM fakultātēm, lai veidotu komandas, kuras sacentīsies savā starpā par erudītāko studentu tituliem. Jo komanda – TAS IR SPĒKS!

Visus gaidām 15. aprīlī plkst.16:00 3.stāvā.

Конкурс «Самые эрудитные специалисты SPPA»


Ты знешь на скольло эрудитным являешся ты или твой товарищ по учёбе? Нет? Тогда ты имеешь великолепную возможность это узнать, приходя на конкурс «Самые эрудитные специалисты SPPA». Милостью просим ВСЕХ наших студентов из ВСЕХ факультетов, с целью создавать комады, которые будут соревноватся между собой за титул самих эрудитных студентов. Команда – ЭТО СИЛА!

Ждём всех 15 апреля в 16:00 на 3 этаже.

„Jauna elpa”


Aicinām visus SPPA 3. un 4. kursa studentus uz kopīgu pasēdēšanu pie tējas tases, lai dalītos savās atmiņās par pavadīto laiku augstskolā. Lūgsim arī klātesošos dalīties ar saviem „slepenajiem ieročiem”, lai sasniegtu labākus rezultātus studiju programmu apguvē. Trešā kursa studentiem būs tā lieliskā iespēja uzzināt no šī gada topošajiem augstskolas beidzējiem, kā efektīvāk un bez lieka stresa tikt līdz beigšanas eksāmeniem.

Visus interesentus gaidīsim 14.aprīlī plkst. 16:00 3. stāvā.

«Новое дыхание»


Приглашаем всех студентов 3-го и 4 –го курсов ВШПП на посиделку за чашкой чая, чтобы поделиться воспоминаниями о времени, проведенному в вузе. Попросим рписутствующих поделться своим «тайным оружием» для достижения наилучших результатов и освоении учебных программ. Для студентов 3-го курса будет великолепная возможность узнать от будущих выпускников этого года, как эффективнее и без лишнего стреса получить доступ к выпускным экзаменам.

Всех заинтересованных будем ждать 14 апреля в 16:00 на 3 этаже.

Spēlējam kopā!


Sestdien, 26. martā SPPA notika Spēļu vakars. Studenti sacentās šaha un dambretes spēlē, izmēģināja savu veiklību galda tenisā, vārdu skaidrošanas spēlē Alias un vēl daudzās citās spēlēs.
Kā atceras Artūrs, viens no vakara organizētājiem: „Sestdiena nepagāja bez piedzīvojumiem: vakara sākumā izsita elektrības korķus. Viss grima tumsā un klusumā. Jūs domājat, tas apbēdināja vakara dalībniekus? Nekā! Visi bija pilnīgā sajūsmā - romantika! Tomēr tā beidzās samērā ātri, jo elektrības padeve tika operatīvi atjaunota.”
Kā jūs domājat, kura no spēlēm izraisīja vislielāko dalībnieku interesi? Pareizā atbilde - galda teniss. Daži demonstrēja veiklību, virtuozi strādājot ar raketi, kamēr citi centās atsist bumbiņu, kā nu mācēdami, bet visiem bija jautri. Radās doma par augstskolas galda tenisa turnīra organizēšanu. Un no mūsu augstskolas tajā būtu gatavi piedalīties ne tikai studenti... Bet tas lai paliek intrigai.
Paldies visiem, kas piedalījās Spēļu vakarā, un aicinām studentus apmeklēt arī citus Studentu Padomes organizētos pasākumus! Vai vēl labāk – nākt ar savām idejām un iesaistīties pasākumu rīkošanā pašiem!
A. S.

Играем вместе!


В субботу, 26 марта, в SPPA состоялся Игровой вечер. Студенты соревновались в шахматах, шашках, проверили свою ловкость в настольном теннисе, потренировали свои умения объяснять слова в игре ALIAS и посоревновались ещё во многих других играх.
Как вспоминает Артур, один из организаторов вечера: «Суббота не прошла без приключений: в начале вечера выбило пробки. Всё погрузилось в темноту и тишину. Вы думаете, это расстроило участников мероприятия? Ничуть! Все были в полном восторге – романтика! Правда, довольно скоро свет появился, т.к. подача электричества была оперативно восстановлена».
Как вы думаете, какая из игр вызвала наибольший интерес участников? Правильный ответ – настольный теннис. Некоторые демонстрировали виртуозную ловкость, работая ракеткой, пока другие пытались отбить мячик, как бы учась, но всем было весело. Возникла идея организовать турнир по настольному теннису. И в нём могли бы принять участие не только студенты нашего вуза... А кто именно – пусть остаётся интригой.
Спасибо всем, кто принял участие в Игровом вечере, и приглашаем студентов посещать все мероприятия, организованные Студенческим Советом! А ещё лучше – приходите со своими идеями и присоединяйтесь к организации мероприятий!
А. С.

otrdiena, 2011. gada 12. aprīlis

Olimpiāde – izaicinājums zināšanām


Studiju process nesastāv tikai no zināšanu un prasmju apguves nodarbībās vai patstāvīgi. Tas ietver arī spēles elementus. Lai kaut kas būtu dzīvs, tam ir jāraisa cilvēkos pozitīvas emocijas. Olimpiādes ir viens no veidiem, kā studiju procesā ienest azartu, sacensību, prieku un gandarījumu. SPPA organizēs olimpiādes dažādās nozarēs: psiholoģijā, tulkošanā, reklāmā, uzņēmējdarbībā.

6. aprīlī studenti sacentās Psiholoģijas olimpiādē. Tajā bija uzdevumi un jautājumi par vispārīgo psiholoģiju. Viszinošākā izrādījās Anna Kuzmina, kura arī kļuva par olimpiādes uzvarētāju.

Augstskolā skojiet līdzi informācijai par pārējo olimpiāžu norises laikiem!

Олимпиада – вызов знаниям


Учебный процесс не состоит только из получения знаний и освоения навыков на занятиях или самостоятельно. Он включает в себя также элемент игры. Чтобы что-то оживить, надо вызвать позитивные эмоции. Олимпиады – это один из способов, как внести в учебный процесс азарт, соперничество, радость и удовлетворение.

Шестого апреля состоялась олимпмада студентов по психологии. Вопросы и задания олимпиады посвещались общей психологии. Самой знаюущей окозалась Анна Кузмина, которая и стала победительницей олимпиады.

Следите за информацией о проведении олимпиад!

pirmdiena, 2011. gada 11. aprīlis

Atceroties joku dienu„Re, tev caurums biksēs!”, „Kas tev tur pielipis?” - šādi un līdzīgi mūs 1. aprīlī izjoko vai katru gadu, pēc brītiņa atskanot priecīgam un gandarītam „april, april”. Tomēr dažreiz gadās īpaši labi joki, kurus atceramies vēl ilgu laiku. SPPA studenti labprāt dalījās atmiņās.

Zibenszellis
Pirms pāris gadiem tagadējais SPPA students Mārtiņš kopā ar savu draugu Ivaru 1. aprīlī saģērbās līdzīgās drēbēs – melnā jakā, zilās džinsu biksēs un sarkanā cepurē. Ivars nostājās vienā Rīgas mikrorajona autobusa pieturā, bet pats Mārtiņš – nākamajā pieturā. Ivara pieturā pienāca autobuss, tajā iekāpa pasažieri un autobuss devās prom. Ivars tajā brīdī sāka skriet autobusam pakaļ tā, lai pasažieri viņu pamanītu. Šoferis tikai turpināja ceļu. Līdzko autobuss apstājās nākamajā pieturā, pa durvīm aizelsies ieskrēja Mārtiņš un skaļi nopūtās: „Fū, tomēr paspēju!”
„Jums vajadzētu redzēt, kādām acīm uz mani paskatījās šoferis un autobusa pasažieri!” stāsta Mārtiņš. „Žēl, ka toreiz mums neizdevās to nofilmēt, bet atcerēsimies mēs šo joku vēl ilgi!”

Neticīgā
Liene ar smaidu sejā atceras, kā pagājušajā gadā viņu izjokojis draugs. Lienei ļoti patīk apmeklēt dažādus kultūras pasākumus – teātri, koncertus, operu. Viņas draugs gan nav sajūsmā par šādu izklaidi, jo viņu vairāk saista sports un aktīvā atpūta. Lienei vienmēr ir ļoti jānopūlas, lai pierunātu draugu apmeklēt kādu kultūras pasākumu.
1. aprīlī draugs nolēmis pārsteigt Lieni un paziņojis, ka ir nopircis biļetes uz operu – lai Liene sapošas, jo drīz jādodas uz izrādi. Liene, protams, nodomājusi, ka tas ir joks. Pasmējusies un turpinājusi iesāktos darbus. Draugs mēģinājis pārliecināt, ka viņš nejoko un sācis jau uztraukties. Liene tikai teikusi, lai puisis beidz ākstīties. Kad nekas nav līdzējis, puisim nācies parādīt biļetes un atklāt, uz kuru izrādi viņi ies. Pēc stundu ilgas pārliecināšanas vienīgais, ko Liene šajā situācijā spējusi izdvest: „Kāpēc tu neteici uzreiz, ka tas ir domāts nopietni?”

Un kā izjokoja Tevi 1. aprīlī?

Вспоминая день смеха«Смотри, у тебя дырка в штанах!», «К тебе что-то прилипло?» - так или похоже нас разыгрывают каждый год 1-го апреля, спустя мгновенье звучит радостный и довольный возглас: «С первым апреля!». Но всё-таки иногда бывают особенно хорошие шутки, которые мы помним долгое время. Студенты SPPA охотно поделились воспоминаниями.

Шустрый парень

Пару лет назад Мартиньш, сейчас студент SPPA, вместе со своим другом Иваром 1-го апреля оделись одинаково – в чёрные куртки, синие джинсы и в красные шапки. Ивар стоял на одной автобусной остановке, а сам Мартиньш – на следующей. На остановку Ивара пришёл автобус, в него вошли пассажиры, и автобус поехал. В этот момент Ивар начал бежать за автобусом, чтобы пассажиры его заметили. Шофёр продолжил свой путь. Как только автобус остановился на следующей остановке, в двери, запыхавшись, вбежал Мартиньш и громко выдохнул: «Фу, всё-таки успел!».
«Вам надо было видеть, какими глазами на меня посмотрел шофёр и пассажиры автобуса!», - рассказывает Мартиньш. «Жалко, что в тот раз не удалось это заснять, но помнить этот розыгрыш будем ещё долго!»

Неверующая
Лиене с улыбкой на лице вспоминает, как в прошлый год её разыграл друг. Лиене очень нравится посещать разные культурные мероприятия – театры, концерты, оперу. А её друг не в восторге от такого развлечения, т.к. его больше увлекает спорт и активный отдых. Лиене всегда стоит больших усилий уговорить его пойти на какое-нибудь культурное мероприятие.
1-го апреля друг решил удивить Лиену и сообщил, что купил билеты в оперу ,и сказал,чтоб Лиене собиралась, т.к. скоро надо идти на представление. Лиене, конечно, подумала, что это – шутка. Посмеялась и продолжила заниматься своими делами. Друг попытался её убедить, что он не шутит и начал уже переживать. Лиене только сказала, чтоб парень прекратил дурачиться. Когда уже иссякли все способы убеждения, парню ничего не оставалось, как показать билеты и раскрыть, на какой спектакль они идут. После многочасовых убеждений единственное, что смогла в этой ситуации сказать Лиене: «Почему ты сразу не сказал, что это серьёзно?»

А как разыграли Тебя 1-го апреля?