otrdiena, 2010. gada 30. novembris

Определена лучшая картина выставки


На выставке студенческих пленэрных работ «Четыре стихии», фаворитом зрителей стала картина «Каменная река» Агнесы М(студентка 4-го курса Факультета Компьютерного дизайна). Чтобы понять ключ к успеху, мы попросили высказать своё мнение о картине трёх человек: автора работы, знатока искусства Санту Х. и случайного посетителя выставки Юрия З.

Автор рассказывает: «В целом, работа выполнена в холодных тонах, что создаёт ощущение позднего вечера. Композиция выполнена с позиции высоты, чтобы достичь необычного угла обзора и чтобы можно было отобразить в картине свисающие над рекой ветки деревьев. Главный акцент в работе сделан на композицию камней, где камни лежат плотно друг к другу, чтобы вместе противостоять сильному течению воды, в ходе лет вода сделала их круглыми, но смыть их не смогла.

Работа создавалась на берегу реки Лиела Югла (Большая Югла) в районе Ропажи. Решение задачи «Гармония четырёх стихий» начала искать именно в этих окрестностях, поскольку я здесь родилась и выросла, На этой речке училась плавать и рыбачить. За эти годы мне знаком и люб каждый поворот реки».

Знаток искусства Санта Х.: «Эта работа привлекает интересной игрой красок. Хорошо видны тени и свет. Это предаёт работе динамику и помогает зрителю мысленно проецировать звуки реки. Передний план придаёт картине глубину, автор нашла интересный ракурс. Важно то, что эта работа заставляет зрителя остановиться и погрузиться или просто созерцать содержание картины».

Посетитель выставки Юрис З. на вопрос, что привлекает его в этой картине, ответил: «Красиво отображён поток воды. Видно движение, динамика. Автор выбрала интересную точку, о чём свидетельствуют ветки, свисающие над рекой. Но больше всего на меня подействовало таинственное настроение, которое царит в картине».

Все три комментарии свидетельствуют, что, создавая картину, важно найти правильный ракурс и суметь воссоздать специфическое настроение в работе.

Поздравляем Агнесу с успехом!

Noskaidrota labākā izstādes glezna


SPPA Datordizaina fakultātes studentu plenēra darbu izstādē „Četras stihijas”, kas līdz 26. novembrim ir apskatāma SPPA trešā stāva foajē, par skatītāju favorītu ir kļuvis 4. kursa studentes Agneses M. darbs "Akmeņainā upe". Lai izprastu panākumu atslēgu, lūdzām izklāstīt savu viedokli par gleznu trīs cilvēkiem: darba autorei, mākslas pazinējai Santai H. un nejauši sastaptam izstādes apmeklētājam Jurim Z.

Autore stāsta: „Darbu kopumā ieturēju vēsos toņos, kas rada vēla vakara noskaņu. Kompozīciju ir izvēlējos no augsta skatu punkta, lai iegūtu neparastāku skata leņķi un lai gleznā būtu iespējams iekļaut pār upi krītošos koka zarus. Darba galvenais akcents ir uz upē esošo akmeņu kompozīciju, kurā akmeņi sagūluši viens otram cieši klāt, lai kopā noturētos pret spēcīgo ūdeni, kas, apskaujot akmeņus ar savu spēku, gadu gaitā tos ir noapaļojusi, bet nespēj aizskalot.

Darbs tapis Ropažu novadā Lielās Juglas upes krastā. Uzdevuma „Četru stihiju harmonija” risinājumus sāku meklēt tieši šajā apkaimē, jo te esmu dzimusi un augusi, šajā upē mācījos peldēt un zvejot. Gadu gaitā ir iepazīts un iemīlēts ikkatrs upes līkums.”

Mākslas pazinēja Santa H.: „Šis darbs piesaista ar interesanto krāsu saspēli. Ir skaidri saskatāmas gaismas un ēnas. Tas piešķir darbam dinamiku un palīdz skatītājam domās projicēt upes skaņas. Priekšplāns rada attēla dziļumu, autore ir atradusi interesantu rakursu. Ļoti nozīmīgi ir tas, ka šis darbs "uzrunā" skatītāju, liekot tam apstāties un iedziļināties vai vienkārši vērot gleznojuma saturu.”

Izstādes apmeklētājs Juris Z. uz jautājumu, kas viņu šajā mākslas darbā piesaista, atbildēja: „Skaisti attēlots ūdens plūdums. Ir redzama kustība, dinamika. Autore ir izvēlējusies interesantu skata punktu, par ko liecina koku zari, kas stiepjas virs upes. Tomēr visspēcīgāk uz mani iedarbojas noslēpumainā noskaņa, kas valda gleznā.”

Visi trīs komentāri liecina, ka gleznojot svarīgi atrast pareizo skata leņķi un prast piešķirt darbam specifisku noskaņu.

Apsveicam Agnesi ar panākumiem!

pirmdiena, 2010. gada 29. novembris

No fukša par studentu (Посвящение в студенты)Turpinot tradīcijas, arī šogad SPPA notika fukšu iesvētības. Tagad pirmkursnieki ir kļuvuši par pilntiesīgiem mūsu augstskolas studentiem. Tas viņiem prasīja arī mazliet piepūles, jo nācās gan prezentēt sevi, gan pierādīt savu erudīciju, atbildot uz āķīgiem jautājumiem. Tāpat pirmkursnieki demonstrēja savas profesionālās prasmes un, protams, nodeva zvērestu. Iesvētību organizatori, Sabiedrisko attiecību fakultātes otrā un trešā kursa studenti, rīkoja arī kopīgu augstskolas himnas dziedāšanu. Jaunie studenti visus uzdevumus veica godam, tā kļūstot par daļu no augstskolas saimes.
Gribas novēlēt: Mīļie pirmā kursa studenti, esiet radoši un izmantojiet studiju laiku, lai attīstītu savus talantus! Izturību ceļā uz mērķi!

Продолжая традиции, состоялось ежегодное посвящение в студенты. Первокурсники стали полноправными студентами вуза. Это потребовало много усилий, так как пришлось презентировать себя, показывать свою эрудицию, отвечать на каверзные вопросы. Первокурсники продемонстрировали свои человеческие и профессиональные умения, и, конечно, - дали клятву. Организаторы мероприятия, студенты 2-го и 3-го курсов Факультета Общественных Отношений, разучили с первокурсниками гимн вуза. Новые студенты все задания выполнили с честью, став частью семьи Школы.Хочется пожелать дорогим первокурсникам быть творческими людьми и полнее использовать учебное время для развития своих талантов! Выдержки на пути к цели!

trešdiena, 2010. gada 24. novembris

Через терни к звёздам


Ситуация

Айя, студентка 3-го курса, рассказывает: «Я воспринимаю учёбу очень серьёзно и стараюсь всегда качественно и вовремя выполнять всё заданное. Обычно я получаю оценки «хорошо» или «отлично». Ты спрашиваешь, в чём проблема? Видишь ли, обычно у меня хорошее взаимопонимание с преподавателями, и они удовлетворены моей работой, но сейчас у меня такое чувство, что один из преподавателей решил меня «завалить», поскольку не принимает мои работы, заставляет их переделывать. Он всегда находит что критиковать! Я показывала свои работы сокурсникам и домашним, им всё нравится. Я уже не понимаю, что этот преподаватель от меня хочет! Уже злость берёт!»

С такой проблемой, возможно, сталкивается ни один студент. У Айи ощущение, что её работа не оценена по достоинству. Действия преподавателя кажутся ей необоснованными и несправедливыми. Чтобы увидеть ситуацию в объективном свете, студентке можно было бы посоветовать приглушить эмоции и посмотреть на ситуацию холодной головой. Во-первых, спросить себя – действительно ли моя работа безупречная? Во-вторых, уточнить у преподавателя требования и постараться их учесть в своей работе. Мнение сокурсников и домашних, скорее всего, субъективнее, чем виденье преподавателя.

K. K.

Комментарий

«Если преподаватель заставляет переделать работу, это ещё не означает, что он хочет Вас «завалить». Анализ студенческих работ и конструктивная критика способствуют росту профессионализма студента. Если есть критика, значит, есть возможность качественную работу сделать ещё более качественной.

Если всё-таки Вам кажется, что критика преподавателя необъективная, если Вы «не понимаете, что от Вас хочет преподаватель», спросите, какие у данной работы критерии оценки, узнайте, какие параметры в Вашей работе не отвечают этим критериям, и тогда не будет ни злости, ни обиды, а рациональная оценка Вашей работы. Важно, чтобы в разговоре с преподавателем Вы не воспринимали сказанное им как оценку Вашей личности, а как оценку Вашей работы. Преподаватель не оценивает нас, а оценивает сданные работы!

И ещё, задайте себе вопрос: на что Вы действительно злитесь: на то, что критикуют Вашу работу, или на то, что преподаватель не ставит Вам высший балл? Ответ даст повод для размышлений о «синдроме отличницы», об отношении к критике в связи с самооценкой, о феномене опыта и восприятия».

Д. Л.

otrdiena, 2010. gada 23. novembris

Izstāde "SPPA portretos"
Š. g. 29. novembrī plkst. 17.00 būsiet mīļi gaidīti SPPA, Bruņinieku ielā 65, trešā stāva foajē uz izstādes „SPPA portretos” atklāšanu.

Izstādē būs apskatāmas SPPA Datordizaina fakultātes studentu gleznas - augstskolas studentu portreti, vertikālās līnijās iezīmējot atšķirīgas krāsu tonalitātes. Mākslinieciskā uzdevuma risinājumam studenti ir izmantojuši dažādas gleznošanas tehnikas. Gleznu formāts ir 60x60 cm.

Izstādes organizatori, augstskolas Datordizaina fakultātes 4. kursa studenti Agnese M., Vilis P. un Jānis R. aicina ieskatīties gan sevī, gan līdzcilvēkos, lai globalizācijas laikā mēs nepazaudētu klātesamības sajūtu.


Caur ērkšķiem uz zvaigznēm


Situācija

Aija, 3. kursa studente, stāsta: „Es studijas uztveru nopietni un vienmēr cenšos visu uzdoto izpildīt kvalitatīvi un laicīgi. Vērtējumi man parasti ir labi vai teicami. Tu jautā, kur tad ir problēma? Redzi, parasti es ar docētājiem saprotos labi un viņi ir apmierināti ar manu darbu, tomēr šobrīd man ir sajūta, ka viens no pasniedzējiem ir nolēmis mani „iegāzt”, jo nepieņem manus darbus, liek tos pārstrādāt. Vienmēr viņš atrod, ko kritizēt! Rādīju savus darbus kursa biedriem un mājiniekiem, viņiem tie patika. Es vairs nesaprotu, ko šis docētājs no manis grib sagaidīt! Dusmas!”

Ar šādu vai līdzīgu problēmu, iespējams, ir saskāries ne viens vien students. Aijai ir sajūta, ka viņas darbs netiek pienācīgi novērtēts. Docētāja rīcība studentei šķiet nepamatota un netaisnīga. Lai ieraudzītu situāciju objektīvā gaismā, studentei varētu ieteikt mazliet nolikt malā emocijas un paskatīties uz situāciju ar vēsu prātu. Pirmkārt, pajautāt sev - vai mans darbs tiešām ir nevainojams? Otrkārt, precīzi noskaidrot docētāja prasības un censties tās ievērot savā darbā. Kursa biedru un mājinieku viedoklis, visticamāk, ir subjektīvāks par pasniedzēja skatījumu.
Lūdzām psihologu komentēt šo situāciju un sniegt Aijai atbildi.

K. K.

Komentārs

„Ja pasniedzējs liek pārstrādāt darbus, tas vēl nenozīmē, ka viņš vēlas Jūs „iegāzt”. Studentu paveikto darbu analīze un konstruktīva kritika veicina studenta profesionalitātes izaugsmi. Ja ir kritika, ir iespēja kvalitatīvu darbu pārvērst par vēl kvalitatīvāku.
Ja tomēr Jums šķiet, ka pasniedzēja kritika nav objektīva, ja Jūs „nesaprotat, ko šis docētājs no Jums grib sagaidīt”, pajautājiet, kādi ir uzdotā darba vērtēšanas kritēriji, pārrunājiet, kuri parametri Jūsu darbā neatbilst uzdotajam- tātad nevis dusmas un aizvainojums, bet gan sava darba racionāla izvērtēšana. Svarīgi, lai sarunā ar pasniedzēju Jūs viņa teikto neuztvertu kā Jūsu personības izvērtējumu, bet gan kā Jūsu darba izvērtējumu. Pasniedzējs nevērtē mūs, bet gan vērtē mūsu nododos darbus!
Un vēl, uzdodiet pati sev jautājumu: par ko Jūs patiesībā dusmojaties: par to, ka tiek kritizēts Jūsu darbs, vai par to, ka pasniedzējs Jums neieliek teicamu vērtējumu? Atbilde atklāj vielu pārdomām par, „teicamnieces sindromu”, attieksmi pret kritiku saistībā ar pašvērtējumu, pieredzes un uztveres fenomenu.”

D. L.

trešdiena, 2010. gada 17. novembris

Nepakļauties, bet mainīt!

Dzīve mūsdienu straujās tehnoloģijas attīstības apstākļos ir radījusi pietiekami daudz paradoksu, kas kļūst par neatņemamu mūsu dzīves sastāvdaļu, tāpēc par to ir vērts padomāt ikvienam, lai meklētu ceļu ārā no šī apburtā loka.

Pēdējā laikā mūsu idejas sākušas augt augumā un izplešas jo plaši, toties arvien vairāk mēs zaudējam pacietību. Mūsu ceļi kļūst platāki, bet mūsu pasaules uzskats un individualitāte – sašaurinās. Mūsu redzesloks paplašinās, bet uztveres leņķis top arvien neasāks. Mēs dzīvojam lielos dzīvokļos, bet mūsu ģimenes – samazinās. Mēs tērējam vairāk, bet mums pieder arvien mazāk. Mēs pērkam vairāk mantu, bet arvien mazāk par tām priecājamies. Mums ir pieejamas arvien vairāk ērtības, bet mums neatliek laika tās izmantot.

Tas viss liecina, ka šodien piedāvājums kļuvis lielāks par pieprasījumu un mūsdienu apstākļos cilvēkam rodas risks nogrimt informācijas un piedāvājuma plūsmā.

Kāds ir secinājums?

Nekļūstiet pūļa līdzskrējēji, bet attīstiet un pilnveidojiet savu individualitāti. Mācieties nepakļauties, bet mainīt dzīvi, lai radītu telpu attīstībai, lai saglabātu pašcieņu!!!

Ar šādām sajūtām es sāku savu profesionālo karjeru. Šādu uzstādījumu es dodu pati sev patstāvīga dzīves ceļa sākumā.

Bet kas būs pēc gada? Pēc diviem gadiem?

K. K.

Будьте непокорными, изменяйтесь! (Размышления выпускника)

Жизнь в условиях современного стремительного технологического развития создаёт много парадоксов, которые становятся неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, потому есть смысл подумать каждому, как найти дорогу из этого заколдованного круга.

Мы видим, как наши идеи растут и набирают силу, но мы теряем терпение. Возможностей становится больше, но наши взгляды на мир и самих себя всё больше и больше связаны с критикой. Наш кругозор расширяется, но угол восприятия тому не соответствует. Мы имеем большие квартиры, но наши семьи становятся всё меньше и меньше. Мы стали покупать больше вещей, но всё меньше радуемся ими. Нам доступны всевозможные удобства, но у нас нет времени ими пользоваться.

Сегодня предложений больше, чем спрос. Умножается риск утонуть в потоке предложений и информации.

Какой же вывод?

Не бегите за толпой, а развивайте собственную индивидуальность. Учитесь не поддаваться обстоятельствам, а изменять свою жизнь, чтобы создать пространство для развития, чтобы быть достойными самих себя!!!

С такими чувствами я начинаю свою профессиональную карьеру. Такие установки я даю сама себе в начале самостоятельного жизненного пути.

А что будет через год? Через два года?

К. К.

otrdiena, 2010. gada 16. novembris

SPPA pieejama jauna datu bāze

Turpmāk SPPA studentiem būs pieejama jauna datu bāze European Views of the Americas, kas tiks iekļauta EBSCO datu bāzē.
European Views of the Americas ir vērtīga bibliogrāfijas datu bāze par Amerikai veltītiem izdevumiem Eiropā laika posmā no1493.-1750. gada.
Šis hronoloģiskais ceļvedis tapis sadarbībā ar John Carter Brown bibliotēku. Datu bāzē ir vairāk nekā 32000 ierakstu un plašs hronoloģisks pārskats par Eiropā printētajiem izdevumiem par Ameriku līdz 1750.gadam. Tas ir apjomīgs vēsturisks laikmeta pārskats ar ļoti plašu tematisko aptvērumu, tajā atrodami izdevumu apraksti par Amerikas pamatiedzīvotājiem, dabas katastrofām, slimību uzliesmojumiem, verdzību un citiem interesantiem tematiem. Liela daļa ierakstu iegūti, izmantojot John Carter Brown bibliotēkas krājumus, tā ir dibināta 1846. gadā un ir galvenā reto grāmatu un materiālu krātuve vēstures padziļinātai izpētei humanitārajās zinātnēs.

pirmdiena, 2010. gada 15. novembris

Курсы «Фотография» 26 ноября в 17.30


Содержание программы: видеть и останавливать мгновение, делать макросъёмку (показывать мелкие предметы), создавать портреты, пейзажи, снимать предметы для журнала, делать фоторепортажи (съёмка корпоративов, свадеб, мероприятий), работать с искусственным и естественным светом.
По окончании программы выдаётся сертификат.
Зачётная работа: фотоматериал для выставки (10 качественных снимков).
Длительность обучения: 20 ак.ч. (1 месяц, 5 недель, 5 пятниц по 4 ак.ч.: 17.30-20.30).
Стоимость обучения: 50 Ls. Студентам SPPA скидка 50% (25 Ls).
Начало занятий: 26 ноября (по пятницам, русский поток).
Занятия проходят на ул. Бруниниеку 65.
Контактная информация: тел. 67506257, e-mail: kursi@sppa.lv.
Фото: imagepoint.biz

Ieskats izstādes „Četras stihijas” atklāšanā

Ir rudens pēcpusdiena, ārā jau satumsis, bet SPPA notiek patīkama rosība. Dabas fotogrāfijas, gleznas, video projekcijas un pat instalācijas, vīraka aromāts, mierīga mūzika, uzkodas un saviesīgas sarunas – tas viss raksturo SPPA Datordizaina fakultātes studentu vasaras plenēra darbu izstādes „Četras stihijas” atklāšanu, kas notika š. g. 9. novembrī un būs apskatāma līdz 26. novembrim augstskolas trešā stāva foajē. Izstādes organizatori ir trīs jau minētās fakultātes 4. kursa studenti: Marina, Edvīns un Pēteris.
Kā atzīst Marina, izstāde ir unikāla, jo katrs autors ir izvēlējies savu mākslas stilu, krāsas tonalitāti un alternatīvu pieeju. „Visi izstādītie darbi ir ļoti atšķirīgi viens no otra, bet tajā pašā laikā kopumā visi darbi ir kā viens dzīvs organisms. Katrā gleznā ir jūtama autora ieliktā enerģija. Aplūkojamie darbi ir kā spogulis, kurā gan autors, gan izstādes apmeklētāji var saskatīt kaut ko savu,” uzskata izstādes organizatore.
Edvīns stāsta : „Studentiem vasarā bija plenēra prakse, katrs gāja pie dabas un meklēja sev tuvākās ainavas. Tieši tāpēc izstādē ir pārstāvētas visas četras stihijas: zeme, gaiss, ūdens un gaisma. Studentu darbi nu ir nodoti jūsu vērtējumam un ir aplūkojami izstādē.”
„Kā izstādes organizatori, mēs, protams, cenšamies panākt arī to, lai izstāde nestrādā tikai vienā virzienā, bet lai rodas ceļš uz abpusēju sapratni,” atklāj Pēteris. „Ar ko mūsu izstāde atšķiras no citām? Mēs mēģinām pārsteigt apmeklētājus ar īpašu gaisotni, kuru radām ar skaņu, gaismu, smaržu un ar... labāk tomēr neatklāsim visus noslēpumus, lai paliek arī kāds neliels pārsteigums.”
Piedāvājam apskatīt fotogrāfijas no izstādes atklāšanas un aicinām aplūkot izstādi klātienē!

pirmdiena, 2010. gada 8. novembris

Rudens karnevālu tradīcijas Vācu klubā


Vācu klubs aicina uz izklaidējoši izglītojošu pēcpusdienu, kurā būs iespēja uzzināt vairāk par vācu rudens karnevālu tradīcijām, piedalīties viktorīnā, kā arī noskatīties video par karnevāliem Reinzemē un pamieloties ar tradicionālajiem karnevālu sezonas ēdieniem un dzērieniem. Tiekamies 11. novembrī plkst. 17.00 Bruņinieku ielā 65, 215. auditorijā!
Foto no © dpa - Bildfunk

svētdiena, 2010. gada 7. novembris

Izstāde "Četras stihijas"


Š. g. 9. novembrī plkst. 17.00 būsiet mīļi gaidīti SPPA, Bruņinieku ielā 65, trešā stāva foajē uz izstādes „Četras stihijas” atklāšanu.

Izstādes organizatori, augstskolas Datordizaina fakultātes 4. kursa studenti Marina Freiberga, Edvīns Eisimonts un Pēteris Šteinbergs atklāja, ka izstādē būs redzami SPPA Datordizaina fakultātes studentu foto un mākslas darbi no 2010. gada vasaras plenēra. Būs aplūkojami divdesmit lielformāta mākslas darbi dažādās tehnikās, kā arī četrdesmit foto darbi A4 formātā.

Izstādes apmeklētāji ir aicināti veikt ierakstus viesu grāmatā, kā arī balsot par labāko foto vai mākslas darbu. Uzvarētāja darbs tiks publicēts uz augstskolas žurnāla „Restarts” vāka. Izstādes apmeklējums - bez maksas.

Fukšu balle tuvojas!


10. novembrī plkst. 16:00 SPPA ēkā, 103. auditorijā, gaidāms viens no svarīgākajiem notikumiem katra pirmā kursa studenta dzīvē! Tas ir pasākums, kuru nekādā ziņā nedrīkst palaist garām, jo, pirmkārt, tā ir viena no senākajām tradīcijām augstskolā, un tā ir jāievēro, lai veiktos studenta dzīvē. Otrkārt, tas sagādā prieku pašam studentam. Šis notikums ir pirmā kursa iesvētības, jeb, kā to nosaukuši paši studenti – „Fukšu balle”. Tradicionāli, kā jau tas ir pieņemts iesvētībās, gaidāms pirmo kursu svinīgais zvērests un dažāda veida atrakcijas, kas, protams, pagaidām tiek turētas slepenībā. Mīļie SPPA 1. kursa studenti, nododiet zvērestu un turpiniet tradīciju!

ceturtdiena, 2010. gada 4. novembris

Kad studijas ir galā


Aiz muguras – divpadsmit gadi, ko esi pavadījis vidusskolā, četri gadi augstskolā, aizstāvēts profesionālā bakalaura grāds un lūk, sākas reālā dzīve mūsdienu darba tirgus apstākļos. Jāsaka, gandrīz katrs darba devējs, pēc iepazīšanās ar CV, kur punktā „darba pieredze” ir ievilkta svītriņa, ar nopietnu seju jums pavēstīs klasisko frāzi – mēs jums piezvanīsim.

Un te nu nesenais students sastopas ar pašu dīvaināko situāciju – darba devējam, pieņemot jaunu darbinieku, vajadzīga jaunība (kas jums ir), profesionālā bakalaura grāds (esat ieguvis), papildu iemaņas (noteikti ir daudz) un darba pieredze, ne mazāka par 3 - 5 gadiem (!). Bet kur gan lai to ņem, ja augstskolā esi čakli mācījies, teicami kārtojis ieskaites un eksāmenus, apmeklējis visas nodarbības un seminārus? Pilnvērtīgas studijas aizņēma daudz laika.

Šajā situācijā galvenais jūsu uzdevums – iegūt nepieciešamo pieredzi un sākumā neuztraukties par algas apmēru. Visi taču kādreiz ir sākuši ar minimumu. Pat Rokfellers sākumā bija avīžu puika. Jūsu starts ir augstāk. Jums nav jāiet par sētnieku vai palīgstrādnieku, ja jums ir SPPA diploms. Pameklējiet menedžera palīga, asistenta vai praktikanta vietu nopietnā investīciju kompānijā vai tml. Darba devējs, redzot jūsu vēlēšanos strādāt, noteikti nāks jums pretī un ar laiku jūs iegūsiet arī paaugstinājumu darbā.

Darba intervijā pārliecinoši nodemonstrējiet savas labās īpašības un iegūtās zināšanas. Atklājiet sevi kā personību – daudzpusīgu cilvēku, kas cenšas pilnveidoties, kam ir liels potenciāls un tieksme arvien apgūt visu jauno un mācīties. Jums jāapzinās, ka pieredzes pagaidām ir maz un tā ir nepietiekama. Tāpēc ļoti svarīgi parādīt savu ieinteresētību konkrētās kompānijas darbībā un darba rezultātos.

Veiksmi darba meklējumos!

Helovīns Angļu klubā!


Nepaspēji nosvinēt Helovīnu? Nāc uz SPPA Angļu klubu 5. novembrī plkst. 15.30 Bruņinieku ielā 65, 10 auditorijā. Būs spēles un joki! Līdzi vēlams ņemt labu garastāvokli un nelielu, garšīgu groziņu.